Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u onze gegevens, wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (weisevents.nl) bezoekt, het contact- en/of aanvraagformulier of een overeenkomst sluit. Weis Events respecteert de privacy van de bezoekers van de website en ons (potentiële) klantenbestand. Informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld door ons en onze informatieverwerkers.

Neem contact op met ons algemene telefoonnummer of e-mailadres om meer informatie op te vragen over privacy gevoelige informatie. Wij zijn niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

Telefoonnummer: 06-18843111
E-mailadres: info@weisevents.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Weis Events verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat  u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam, adres en woonplaats
 • e-mail adres, postadres en telefoonnummer
 • geslacht
 • woonplaats
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een vergaderruimte te reserveren, in correspondentie en telefonisch
 • locatiegegevens
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Weis Events verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • kopie en/of gegevens identiteitsbewijs, met dien verstande dat het kopie van een verstrekt identiteitsbewijs beveiligd wordt opgeslagen

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Weis Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor promotie- , marketing- en relatie doeleinden
  Soms verwerken wij uw persoonsgegevens voor promotie- , marketing-, en relatiedoeleinden. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van een nieuw product, netwerkbijeenkomst en/of onderhoudswerkzaamheden, wanneer u zich hiervoor zelf heeft aangemeld of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wenst u niet meer door ons benaderd te worden voor commerciële
  doeleinden? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@weisevents.nl.
 • Wettelijke verplichting;
  Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, (“Wwft”) zijn wij gehouden aan wettelijke verplichtingen. Als onderdeel van het klant acceptatieproces dienen wij specifieke controles uit te voeren, dan wel een onderzoek in te stellen wanneer er sprake is van een ongebruikelijke transactie. Ook moeten wij vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar is van een bedrijf (“Ultimate Beneficial Owner”). Hiervoor kunnen wij derden inschakelen die ons gegevens over u verstrekken. Ook kunnen wij gehouden zijn om gegevens over u te verstrekken aan een overheidsinstelling.
 • Sollicitatie, administratie en archivering van de gegevens van de eigen werknemers;
  Wij beoordelen de door u verstrekte gegevens om te onderzoeken of wij een arbeidsovereenkomst met u willen aangaan. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

  • de uitvoering van een overeenkomst;
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • gerechtvaardigd belang;
  • uw toestemming.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Weis Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet inzake Rijksbelastingen of de Wwft, kan ons ertoe verplichten om gegevens voor een langere termijn van 7 resp. 10 jaar te bewaren. Gegevens verstrekt in het kader van een sollicitatie worden in beginsel niet langer dan 8 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij de sollicitatie uitmondt in een
dienstverband. Persoonsgegevens in het kader van een dienstverband worden na beëindiging van een dienstverband volgens de wettelijke minimale bewaartermijn, op dit moment 7 jaar, bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Weis Events deelt alleen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Weis Events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Weis Events neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Weis Events) tussen zit.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Weis Events gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Weis Events gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Weis Events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@weisevents.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Weis Events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons via info@weisevents.nl.